Прехвърляне на ЕТ на ЕООД

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД, продажба на ЕТ или дарение
Ние предлагаме всички услуги свързани с прехвърляне на ЕТ и консултации за всички въпроси свързани с продажба на ЕТ на ЕООД, прехвърляне на ЕТ от съпруг на съпруга, прехвърляне на ЕТ чрез дарение, необходими документи за прехвърляне на ЕТ, изкупуване на ЕТ от ЕООД, прехвърляне при смърт на собственика, прехвърляне на активи на ЕТ на ново дружество и други.

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД/ООД
При този вариант прехвърлянето на Едноличен търговец на Дружество с ограничена отговорност се извършва с подписване на споразумение съгласно чл. 15 от Търговския закон. Преди вписването в Регистъра, трябва ЕТ да информира териториалната дирекция на НАП по местоположението на търговеца за прехвърлянето на фирмата (съгласно чл. 77 от ДОПК Заявление по образец). След като бъде информирана НАП, Агенцията по приходите изготвя удостоверение, което се използва за вписване на тази промяна в обстоятелствата в Агенцията по вписванията.
Ако от страната на отчуждителя е ЕООД или ООД, то ще изпълнява функцията на купувач. В този случай е необходимо общото събрание/едноличният собственик на капитала, да изрази волята си за закупуване на фирмата на ЕТ. След като го реши и подпише споразумение, сделката трябва да се впише по партидата и на двете страни.
Добре е да се знае още, че защитата, която предвижда закона във връзка с кредиторите е към отчуждителя – ако не е изрично договорено друго, то приобритателя и отчуждителя имат солидарна отговорност до размера на дадените им права.
Кредиторите следва да изискат своите вземания първо от страната, която е в ролята на отчуждител на фирмата. Приобритателят ръководи отделно фирмата в 6-месечен срок, в който всички кредитори, на която и да е от двете страни, без обезпечени вземания, породили се след датата на подписване на договора, могат да поискат вземанията си.

Прехвърляне на Едноличен търговец на ФЛ
Законът не предвижда такава възможност. Прехвърляне на едноличен търговец на физическо лице не може да се осъществи, тъй като търговско предприятие може да се прехвърли само на лице, което е търговец и е невъзможно да се прехвърли на физическо лице. По тази причина в такива ситуации се подават по едно и също време два документа. Първият е Заявление по образец – В1 за вписване на прехвърлянето и вторият е заявление по образец А1 за вписване на Едноличния търговец. В това се изразява фактически единствената разлика, ако става дума за прехвърляне на фирмата на ЕТ на търговско дружество и на ФЛ.