Приемане или вписване на съдружник

Вписване на промяна на съдружници
Във всяко едно ООД в определен момент може да се включи нов съдружник. Това може да се случи поради различни мотиви, но процедурата е ясно определена. Първо е важно да се знае, че при изменение на броя начленоветете в дружеството се изменят и обстоятелства. Това води след себе си необходимостта от преразпределение на капитала и изменение на размера на дяловете на членовете.

За да бъде приет нов съдружник, той следва да подготви писмено заявление, с което да декларира, че приема да спазва условията, приети в съответното дружеството. Решението се съгласува и се взема на ОС според приетите правила на организацията. Решението се отнася конкретно до приемането на лицето като нов съдружник.

Поради различните основания, които могат да доведат до увеличаване на броя на членовете в едно дружество, следва всяка ситуация да се разглежда поотделно. Често тези изменения са сложни както за отделните съдружници, така и за успеха на дружеството, ето защо е добре да се възползвате от нашата консултация.

Цена на услугата:
ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА НА СЪДРУЖНИЦИ варирира от 120 до 250 лв. Цената може да зависи от броя на нотариалните заверки.

Приемане на наследник на починал съдружник
Когато възникне смъртен случай на един от членовете може да се вземе решение за заместване на съдружник. Тук също се спазва процедурата с подаване на официално заявление от наследника, за да бъде приет като нов член в предприятието.

Ако възникне смъртен случай на едноличен собственик на ЕООД, промяната в обстоятелствата се вписва още с оформянето на документацията на дружеството, че то продължава своята дейност. ЕООД може да премине в ООД при изменение в обстоятелствата, като е необходимо докоументално да се опише встъпването на новия съдружник в длъжност. В този случай трябва да се опишат конкретно броя и размера на дяловете на капитала на дружеството, както и останалите промени. В учредителния акт също следва да се впишат промените.

Причини за прекратяване на съдружие в ООД
Именно заради спецификата, която може да наложи влизане на нов съдружник в търговската фирма, ето причините обединени в две категории:

Субективни основания за прекратяване членство на съдружник:
– По волята на съдружника или юридическото лице:
– Доброволна инициатива на съдружника;
– Изключване по решение на ОС на сдружението;
– При посочени прекратителни условия свързани с времеви период, невъзможност за присъствие, запрещение и т.н.

Обективни основания за прекратяване членство на съдружник:
– При смъртен случай на един от членовете;
– В случай, че един от съдружниците е поставен под запрещение, домашен арест и др.;
– Когато един от съдружниците не може да продължи да заплати записани дялове, поради обявяване на фалит или други финансови затруднения;
– При извършване на производство по прекратяване на съдружие от страна на един от членовете.

Търсени услуги за промяна на съдружници: Приемане на съдружник в ООД/ЕООД/ДЗЗД, вписване на нови съдружници в ЕООД/ООД/ДЗЗД, вноска на съдружник, молба за приемане на съдружник, ЕООД съдружник в ООД, решение на едноличния собственик за приемане на съдружник, уведомление за напускане на съдружник, прехвърляне на дялове между съдружници и други.

Може да се свържете с нас за повече информация. Нашите консултанти са на ваше разположение.