Продажба или прехвърляне на дялове

Продажба или прехвърляне на дялове между съдружници в ООД – услугата се извършва от екип от професионалисти, като вписването се извършва от адвокат.

Прехвърляне на дружествен дял от един член на дружество на друг

 

Прехвърляне или продажба на дружествен дял между съдружници или на трето лице

Поради динамичните процеси, които са наделима част от развитието на всяко търговско дружество нерядко водят до промени на обстоятелствата. Една често срещана практика е свързана с процедура по прехвърляне на дялове от един съдружник на друг, което се извършва посредством продажба, замяна или дарение на дружествения дял.

 

В една фирма всеки съдружник има определени дялове от капитала на дружеството. Пропорциите зависят от дела на лицето в основния капитал. По смисъла на Търговския закон дружественият дял е сборът от имуществени и неимуществени права, които всеки член има като дял от целия капитал.

В закона ясно е посочено, че всеки дял може да се прехвърля или разделя само след изразяване на волята на съответния съдружник/ци, ако няма друго изрично споразумение. В ситуация, когато един дял се дели между няколко лица, техните права са споделени, т.е. те съвместно трябва да изпълняват задълженията си по него.

В случай с цялостен дял, прехвърлен на друг член, закона постановява, че съдружника, който го приема е длъжен да плати непогасените задължения срещу него.

 

Един член може да прехвърли дял на друг член с нотариално заверено споразумение и спазвайки законовата уредба. Останалите членове на търговското предприятие нямат право да взимат отношение към този договор, освен в случаите, в които вътрешния устав не регламентира друго.

 

При прехвърляне на дружествен дял от член към правоприемник възниква ситуация, която се отнася до процедурата по приемане на нов съдружник. Задължително е да се спазват всички законови разпоредби и дружествения устав за приемане на нов член.

 

Тази процедура може да се проточи във времето, защото се нуждае от решение на Общо събрание на предприятието. Съдружникът, който прехвърля своя дял на друго лице директно прекъсва своето участие във фирмата, а след като документите получат нотариална заверка правоприемникът става автоматично съдружник в дружеството.

 

Прехвърляне на дял чрез продажба между съдружниците не променя състава на търговското предприятие. В ситуация на наследници, независимо дали са законови или според завещание, следва да се придържат към законовите разпоредби и да се осъществи процедурата по описания в закона ред за приемане на нов съдружник.

 

Дялово участие в търговско дружество може да бъде получено от всяко правоспособно физическо лице, което е:

– гражданин на РБ;

– лице от друга държава;

– юридическо лице от България и чужбина.

 

При прехвърляне на дял от едно лице към друго лице възникват разнообразни ситуации. Те могат да бъдат съпътствани от различни процедури и сложни казуси, ето защо следва да се вземат предвид различни фактори, които изискват информираност и взимане на най-доброто решение.

 

Ние и нашите консултанти можем да ви сътрудичим да вземете своевременно правилното решение и да направите информиран избор, въз основа на вашата конкретна ситуация, свързана с прехвърляне на дялове във Вашето дружество.