Регистрация на ДЗЗД

Какво е необходимо за учредяване на ДЗЗД или Дружество по закона за задълженията и договорите?

Съгласно закона за задълженията и договорите може да учредите ДЗЗД. То се сключва с цел обединяване на двама или повече съдружника, които могат да бъдат физически лица, търговски дружества (например ЕООД, ООД и АД) или юридическа лица с нестопанска цел като сдружения, фондации или клъстери. При създаване на такъв вид Дружество неговите съдружници имат общи стопански цели.

 

Откриване на ДЗЗД

Създаването се извършва със сключване на Договор за обединение, който трябва да е в писмен вид и да включва най-важните положения като име, седалище, адрес, цели на дружеството и т.н.

За осъществяване на припознатите цели всеки съдружник има възможност да предостави финансиране или имущество, както и труд и умения в дейностите на организацията.


Управление на на ДЗЗД

Органи на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителят/ите. Дружеството може да се ръководи от един или няколко управителя, които да го ръководят и представляват. Управителят/ите се избират от съдружниците.

Специфично за този вид организации е, че на Общото събрание при взимане на решение всеки от съдружниците има право на един глас. Организацията може да бъде управлявана от всеки един от съдружниците, но тогава всички останали имат право да се противопоставят на действията на съдружника преди да бъде предприето, т.е. могат да налагат вето. Когато има спор се гласува и се взима решение със стандартно мнозинство.

 

Срок за вписване на ЗЗД

За срок от седем дни след сключване на Договора за учредяване на ДЗЗД, то трябва да впише в Регистър БУЛСТАТ, където ще му бъде издаден БУЛСТАТ номер.

За да функционира законно едно ДЗЗД и да може да бъде представлявано официално пред компетентните институции и трети лица трябва да се изготви Актуално състояние от Регистър БУЛСТАТ.

Въпреки наличието на свободен достъп до данните на ТР, компетентните институции все още изискват Актуално състояние като доказателство, че едно ДЗЗД е учредено и се представлява по законосъобразния ред.

 

Регистриране на ДЗЗД по ЗДДС

Когато е необходимо и в зависимост от вида на стопанската си дейност, едно такова Дружество може да се регистрира и по ДДС, като това става в 14-дневен срок.

Обхват на услугите, които предлагаме:

  • Подготовка на Договор за обединение при създаване на ДЗЗД;
  • Подготовка и внасяне на изискуемите документи за регистрация в Регистър БУЛСТАТ;
  • Подготовка и внасяне на документите за регистрация по ДДС;
  • Всичко необходимо за счетоводството.