Регистрация на клон на фирма

В следващите редове ще обясним законовите разпоредби на Търговския закон, свързани с регистрацията на клон на фирма (дружество / сдружение).

 

Регистрация на клон към фирма, дружество или предприятие

Търговците, фирмите и търговските дружества на територията на РБ имат нужда да развиват своята дейност. С развитието на технологиите, комукациите и инфраструктурата бизнеса се развива и в географски аспект. Този процес обаче следва да бъде отразен в Търговския регистър, където се вписват всички промени в обстоятелствата на търговските предприятия. Поддържането на информационната база данни служи, за да може държавата да упражнява мониторинг и контрол за съществуването и функционирането на търговските организации.

 

Най-популярните възможности:

– Клон на регистирана фирма или търговско предприятие;

– Дъщерно дружество за разширяване на дейността организацията;

– Наемане и регистрация на търговски обект, без да се учредява допълнителна организация.

 

За да може клонът да функционира според законовите разпоредби, е необходимо да бъдат изпълнени следните две условия:

Учредяването по установения от Търговския закон ред става в зависимост от предназначението на фирмата. Взима се решение какъв ще бъде неговия ръководен състав, седалище и адрес. Това става след вземане на решение за учредяването на нов клон като се избере управител за новото звено в съответното населено място. След това се изготвят всички необходими документи, оформени по реда на Търговския закон и се извършва регистрация на новия клон в Търговския регистър

 

Ако имате въпроси, свързани със създаването и процедурата по вписването нов клон на вашето търговско предприятие, нашите консултанти са готови да ви съдействат.