Регистриране на фондация (НПО)

Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)?

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Тази организация може да се създаде по решение на учредителите/основателите. Има обаче ограничение по отношение на целите на фондацията. Тя може да извършва дейността си само ако е насочена към постигане на определени социални, благотворителни, културни или други обществено полезни цели. Фондацията може да се създаде от едно или повече лица по два начина:

 • чрез дарение, когато физически или юридически лица преотстъпят свое имущество за реализиране на припознатите от съучредителите на фондацията нестопански цели;
 • чрез завещание, когато едно физическо лице завещае имущество за осъществяване на нестопанските цели на фондацията.

Кой може да създаде фондация (НПО)?

Върховният колегиален орган на фондацията е бордът, сформиран от нейните основатели (основател), чиято основна функция е да гарантира, че фондацията спазва целите, за които е създадена. Уставът на фондацията може да предвижда и други органи, необходими за изпълнението на дейността на фондацията.

Регистрацията на фонда в Министерството на правосъдието се извършва чрез вписване на съответните данни в Регистъра. Документите, необходими за държавна регистрация на фондация, се представят на регистриращия орган, който излиза с положително или отрицателно решението за създаване на такава организация. Регистриращият орган е Министерството на правосъдието.

Какво трябва да се направи, за да се създаде фондация?

Първо трябва да се подготвят документите. Учредителният документ на фондацията е Уставът. Той трябва да съдържа името на фондацията, включително думата „фондация“, информация за целта на фондацията; инструкции за органите на фондацията и за процедурата за тяхното образуване, за процедурата за назначаване на длъжностни лица на фондацията и тяхното освобождаване, процедурата за управление на фондацията по местонахождението на фондацията, за съдбата на имуществото на фондацията в случай на нейната ликвидация. Ако съдържанието на Устава не съответства на закона, органът, който взема решение за регистрация, взема решение за отказ на държавната регистрация на фондацията.

При регистрирането се преотстъпят вещни или имуществени права на движимо и недвижимо имущество. Ако се предоставят финансови средства, за да бъде всичко законно, трябва да се открие набирателна сметка в банка и се изготвя писмо, че средствата стават собственост на определена фондация.

 1. Наименование

То следва да е на български език и като допълнение, на чужд език, да не е заблуждаващо и да отговаря на етиката. Освен това, наименованието следва да не е използвано до този момент в България и да няма друга фондация със същото име в Регистъра на ЮЛНЦ. Може да разберете дали името, което искате да използвате не е вече заето, с безплатна справка в официалната уеб страница на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Имате право да изпратите заявление за запазване на избраното от вас име в Регистъра.

 1. Учредителен акт

Как се изготвя и какво трябва да съдържа:

 • името на фондацията;
 • седалището – населеното място, в което се намира организацията;
 • основните цели – те не трябва да са стопански или да са в несъответствие със закона;
 • видовете дейности – те могат да са насочени в обществена или в частна полза; (Ако фондацията ще извършва стопанска дейност в допълнение към основната дейност, за да осъществи своите цели, различни от печалба, то тя следва изрично да опише предварително какъв вид ще бъдат те);
 • преотстъпеното имущество;
 • органите;
 • клоновете;
 • регламентът, свързан с правомощията на органите;
 • регламентът, свързан с лицето или лицата, които ще представляват фондацията;
 • периодът, в който ще функционира фондацията.
 1. Вписване на фондацията в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията

В сравнение с други юридически лица с нетърговска цел, фондацията има определени характеристики, например липса на членство, способността на юридическите лица да бъдат основатели на фондацията, задължението да публикуват доклади за използването на тяхното имущество и т.н.

За да се регистрира фондация, са необходими следните документи:

 • заявление за вписване, което се подготвя и входява от учредителя или лице или орган, които е упълномощил да го представляват, изпълнителят на завещанието, негов наследника или от някое от лицата, които са заинтересовани от дейността на фондацията в съответствие с посоченото в учредителния акт;
 • нотариално заверен учредителен (при създаване на фондация приживе) или нотариално заверен препис от завещанието и акт за смърт на лицето, което оставя завещание (при учредяване на фондация след настъпване на смърт);
 • решението на компетентния орган на юридическото лице – учредител, във връзка с регистрирането;
 • удостоверение за запазване на наименованието, когато е направено предварително;
 • избор кои членове ще представляват състава, който ще се ангажира с управителната роля;
 • избор кои лица да представляват организацията;
 • образци от подписите на лицата, които ще я представят пред съответните органи и трети страни;
 • документи, които посочват преотстъпеното имущество;
 • документ, потвърждаващ, че държавната такса за регистриране на фондацията, е платена;
 • допълнителни документи, предвидени от Закона.
 1. Какво трябва да се знае, ако искате да откриете НПО / Фондация?

Когато дейността на фондацията е насочена в обществена полза, задължително тя следва да има система на органите от две степени. Тя трябва да има поне един върховен колективен орган и един управителен (колективен или едноличен), чиито права са като на органите на сдружението (Общо събрание и управителен съвет).

Ако вече имате учредена фондация преди промяната от 01.01.2018 г., трябва да я пререгистрирате до 31 декември 2020 г. Това става чрез подаване на заявление до Регистъра на ЮЛНЦ. Пререгистрацията се извършва безвъзмездно и не се заплаща такса. Служебно се издава удостоверение за актуализиране на състоянието от съда, който е извършил регистрация на ЮЛНЦ, което се изпраща до Агенцията по вписванията. Името и кодът по Булстат се запазват. Този код се счита за идентификационен код на фондацията. Когато има промяна в ситуацията и новите обстоятелства трябва да се впишат, се дължи такса.

 1. Създаване на фондация в съгласие със Закона за мерките срещу пране на пари

В срок от четири месеца от вписване на фондацията следва да се създадат вътрешни правила за контрол и мерки срещу прането на пари. Те трябва да се изпратят под формата на писмо до директора на Дирекция „Финансово разузнаване” към Държавна агенция “Национална сигурност”, за да бъдат одобрени.

Необходими са следните документи:

 • управителният орган трябва да е съставил и одобрил вътрешни правила за мерките срещу незаконно пране на пари;
 • придружаващо писмо, в което се упоменава вида ЮЛНЦ (юридическо лице с нестопанска цел) и ЕИК (единен идентификационен код);
 • съпътстващ документ, който потвърждава приемането на вътрешните правила от компетентния орган на организацията.

Важно! Копията следва да са нотариално заверени “вярно с оригинала” и да са с подпис и печат.

Важно! За да отговорите на всички изисквания на държавните институции, е най-добре да се обърнете към специалист. В случай, че при направена проверка бъде установено нарушение със закона, може да бъде постановено прекратяване на дейността на фондацията и тя ще бъде съдебно ликвидирана.

Нашият екип от юристи ви предлага пълен списък с услуги, свързани с регистрацията на фондация. Просто трябва да ни предоставите информация за бъдещите ви планове и след определен период от време ще получите готови документите си за подпис.