Смяна на управител на дружество

Вписване на промяна на управител на дружество

Когато една фирма сменя своя управител, търговският закон изисква тази промяна в обстоятелствата на търговските дружества да бъде обявена. Ето защо при смяна на физическото лице, което се ангажира с поста управител на една вече регистрирана фирма, това следва да бъде вписано в Търговския регистър. В него фирмите в България са длъжни да уповествят всички промени в обстоятелствата и да предоставят съответната информация за тях документално в определен срок.

Практиката познава няколко различни варианти – в някои случаи в длъжност встъпва ново лице, а в други случаи се преминава до управление от няколко управители или от няколко лица към едно лице. В определени ситуации може дори да се промени и правната форма или дяловете, като например може дружеството да се транформира в ЕООД, да бъдат създадени дъщерни фирми и други.

Смяната на управителното тяло с ново лице се извършва с писмен договор, в който се упоменава, че ръковоството и контрола на предприятието се поема от нов правоприемник. Неговите права се делегират от едноличният собственик при ЕООД или от ОС на дружеството.

Обикновено цената на услугата по вписване в Търговския регистър на смяната на управителя се състои от държавна такса, банкова такса и хонорар, като е възможно да се наложи да се плати и допълнителна нотариална заверка в определени случаи.

При възникнала промяна на обстоятелствата с едно търговско дружество, подаването на информацията в Агенцията по вписванията следва да се извърши в срок от една седмица. Изключение правят случаите, които касаят други законови разпоредби.