Назначаване на прокурист

Прокуристът е лице, упълномощено от собственика или собствениците на фирмата да управлява и представлява дружеството срещу съответното възнаграждение. Във фирмата може да има едно или няколко лица с функции на прокурист, като трябва да бъдат конкретизирани правата им по отношение на разпоредителните им функции – заедно или поотделно могат да се разпореждат при сключване на сделки.

Как се назначава прокурист?

Сключва се договор (трудов или граждански) по силата, на който се определят правата и задълженията на страните. При сключване на договора се предоставя пълномощно на прокуриста, т. нар. „прокура“, което се заверява нотариално и се вписва в търговския регистър заедно със спесимен на подписа на прокуриста.

Права и задължения на прокурист

Прокуристът може да извършва всички действия свързани с търговската дейност на дружеството и да упълномощава други лица за определени действия. Не може да прехвърля права идентични на своите на други лица.

Прокуристът упражнява контрол на производствения процес, на административно-стопанската дейност на дружеството, на персонала, ръководи и управлява търговски преговори и други. Може да сключва договори за кредит, като решението да се изтегли кредит е на собствениците и същото е оформено в протокол от общото събрание, в който освен параметрите на кредита са описани и правомощията на прокуриста.

Прокуристът не може да се разпорежда с недвижимо имущество на фирмата, освен ако изрично не е упълномощен за това от собствениците. В противен случай не може да извършва никакви действия по отчуждаване на имот, учредяване право на строеж или ползване, пристройване и други.

Не може да извършва дейност идентична на търговеца, който представлява. Също така има задължението да опазва търговска тайна. При установено нарушение на тези изисквания, прокуристът може да бъде подведен под отговорност.

Как се прекратява прокура?

Както назначаването, така и освобождаването на прокурист трябва да се отрази в търговския регистър, за да влезе в сила. Може да се прекрати по искане на прокуриста или по решение на собствениците. Попълват се необходимите документи и се внасят в Агенция по вписванията.

За назначаване или освобождаване на прокурист може да Ви съдействаме за изготвяне на всички необходими документи и отразяване на промяната в Агенция по вписванията.