Назначаване на прокурист

Прокуристът е лице, упълномощено от собственика или собствениците на фирмата да управлява и представлява дружеството срещу съответното възнаграждение. Във фирмата може да има едно или няколко лица с функции на прокурист, като трябва да бъдат конкретизирани правата им по Повече …

Регистриране на НПО

Заявите регистрация на НПО при най-изгодна цена! Ние предлагаме изготвяне на всички необходими документи и всички съпътстващи услуги за учредяване на НПО. Заявете учредяване на неправителствена организация с нестопанска или с идеална цел, в обществена или в частна полза, Повече …

Учредяване на Сдружение или Дружество с нестопанска цел

Заявите регистрация на Сдружение или Дружество с нестопанска цел при най-изгодна цена.  Ние предлагаме всички услуги от изготвяне на необходимите документи и всички съпътстващи услуги за учредяване на Сдружение. Заявете безплатна консултация за учредяване на сдружение с нестопанска или Повече …

Регистрация на сдружение на етажната собственост

Регистрирането на етажната собственост е процес, който ще ви осигури спокойствие и сигурност в бъдеще. Когато регистрирате вашата етажната собственост, имате право да присъствате и да участвате във взимането на решения на Общото събрание на собствениците. Ние предлагаме всички Повече …

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД

Прехвърляне на ЕТ на ЕООД, продажба на ЕТ или дарение Ние предлагаме всички услуги свързани с прехвърляне на ЕТ и консултации за всички въпроси свързани с продажба на ЕТ на ЕООД, прехвърляне на ЕТ от съпруг на съпруга, прехвърляне Повече …

Регистрация на фирма от чужденец

Ние предлагаме пълна консултация във връзка с регистриране на фирма от чужд гражданин (чуждестранно лице) или за учредяване на фирма от чуждестранно юридическо лице – възползвайте се от нашите услуги за безплатни професионални консултации и бърза процедура по регистрация Повече …

Регистрация на ДЗЗД

Какво е необходимо за учредяване на ДЗЗД или Дружество по закона за задълженията и договорите? Съгласно закона за задълженията и договорите може да учредите ДЗЗД. То се сключва с цел обединяване на двама или повече съдружника, които могат да Повече …

Регистриране на фондация (НПО)

Как се регистрира фондация (ЮЛНЦ)? Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Тази организация може да се създаде по решение на учредителите/основателите. Има обаче ограничение по отношение на целите на фондацията. Тя може да извършва дейността си само Повече …

Вписване на фирмени промени

Промените в регистрацията на една фирма може да включват смяна на дейност, промяна на адрес, управител, промяна на съдружници и други. Всички фирмени промени за всички видове дружества се списват в тъговския регистър, вкл. ЕООД, ООД, АД, ЕТ и Повече …

Закриване на фирма

Процедура по ликвидация на търговско предприятие   Колко струва закриване на фирма или търговско дружество?   Процедурата по ликвидация на фирма се извършва по определен от Търговския закон ред в зависимост от вида на функциониращата до момента правна форма Повече …