Закриване на фирма

Процедура по ликвидация на търговско предприятие

 

Колко струва закриване на фирма или търговско дружество?

 

Процедурата по ликвидация на фирма се извършва по определен от Търговския закон ред в зависимост от вида на функциониращата до момента правна форма на предприятието.

 

Основната стъпка е да подадете заявление в Агенцията по вписванията, която отговаря за вашето населено място и да декларирате промяна в обстоятелствата на вашата фирма. Това става като се попълнят и оформят съответните удостоверения, които свидетелстват за прекратяването на дейността на дружеството ви. В заявленията и нормативните актове се посочват и обективните причини, които са довели до този етап от функционирането на вашата фирма.

 

Обявяването на ликвидация на търговско предприятие се извършва в няколко стъпки. В този процес участват заинтересованите лица и трети страни. Първите са длъжни да извършат задължението по закриването на фирмата или дружеството, а третите страни отговарят за спазването на законовата уредба на РБ. Отношение може да имат и заемодатели, служители, клиенти и пр.

 

Именно поради спецификата на процеса, обявяването на ликвидация на предприятието не може да се опише накратко. Във всяка отделна ситуация има различни условия и изисквания, които следва да се изпълнят.

 

Първи етап

Процесът стартира със събиране на данни за промяната на обстоятелствата във фирмата или дружеството. Заинтересованите от осъществяването на този процес лица се информират за реда за закриване на съответния вид фирма (ЕТ, ООД или ЕООД). Посочва се дейността, която предприятието е осъществявало, като тук от значение е да се определя обхвата на дейността, уточняват се имуществото и капитала, както и седалището и адреса на дружеството и т.н.

 

Втори етап

Проверява се цялата фактологична информация за търговското предприятие;

 

Трети етап

Съставя се юридически анализ, който определя етапите и действията, с които ще се регистирна закриването на предприятието.

 

Ако искате да се информирате за всички основни етапи, които започват със старта на закриването на фирмата до окончателния етап, може да се обърнете към нашите консултанти.

 

Ние можем да ви предложим да ви придружим в комуникацията с всички институции, с които трябва да влезете в контакт. С наша помощ и квалифицирана подкрепа, ще преминете гладко и бързо през всички етапи по закриването на фирмата. Предлагаме атрактивни цени за закриване на фирми без дейност, които реално не са извършли никаква търговски операции. Предлагаме и изгодни цени за фирми, които са реализирали търговска дейност, но нямат данъчни задъжения или имущество.