Регистрация на сдружение на етажната собственост

Регистрирането на етажната собственост е процес, който ще ви осигури спокойствие и сигурност в бъдеще. Когато регистрирате вашата етажната собственост, имате право да присъствате и да участвате във взимането на решения на Общото събрание на собствениците.

Ние предлагаме всички услуги свързани с учредяване на сдружение на етажната собственост (регистрация на сдружение на собствениците) – възползвайте се от нашите услуги от доказани професионалисти при най-изгодни цени.

Вижте повече информация:

Какво точно представлява Етажната собственост?
За да възникне ЕС, самостоятелните жилищни обекти от една сграда като апартаменти, студия, офиси и пр. следва да са повече от три на брой. Освен тях, има и зони, които са общи и могат да се ползват от всички собственици. В многоетажни жилищни сгради в присъствието на двама или повече собственици на апартаменти и нежилищни помещения, правото на собственост възниква под формата на ЕС. Плановата и счетоводна документация за една сграда посочва площта на нежилищните помещения, считани за обща собственост и те могат да ес ползват от всички лица с ЕС.

Форми на управление на Етажната собственост
Има две форми на етажната собственост и те са Общо събрание и Сдружението на собствениците.

Общо събрание на собствениците
Общото събрание на собствениците има два органа, които могат да се ангажират с управленски функции. Те са Общото събрание и управителен съвет или управител. Контролният съвет, т.е. този който упражнява контрола, е орган, който не е задължителен и се избира на Общо събрание. Той извършва мониторинг и контрол над действията на управителя/управителния съвет.
Общо събрание заседава поне веднъж на годишна база и се свиква от управителя, контрольора или по писмена заявка на лицата, които притежават собственост. Тази собственост трябва да бъде не по-малко от 20% идеални части от общите пространства на сградата. Заявлението се изпраща до управителя, а той от своя страна инициира Общо събрание в срок от десет дни. Ако това не се случи в този срок, заявката може да се изпрати до кмета. При етажна собственост, която е нововъзникнала, Общо събрание се организира в срок от шест месеца от възникването й. Тя се свиква от собствениците, които притежават поне 20% идеални части от общите пространства. Управлението в този вид е по-популярен и по-лесен вариант.

Какъв е принципът на организиране на Общото събрание на собствениците?
Общото събрание се инициира чрез покана, която се излага на видно място на входа на сградата поне седем дни преди определената дата, а в спешни ситуации, като например протекъл покрив или повреден асансьор, поне едно денонощие преди събранието.
Общо събрание се свиква в подходяща площ, която е част от ЕС или друга област, намираща се в близост до нея. На събранието се изготвя протокол, в който се посочват датата и мястото, дневния ред, присъствалите собственици, техните идеални части и номера на самостоятелния им обект, вида на гласуване, изказванията им, техните предложения и решенията, които са взети.

Сдружение на собствениците
Законът предвижда и още една управленска форма и тя е Сдружение на собствениците, което е юридическо лица. За да съществува е необходимо да се организира учредително събрание на собствениците на ЕС. Основното предимство на Сдружението е, че при него може да се реализират разнообразни проекти.
ЕС може да извършва икономически дейности, за да задоволява собствените си нужди директно или чрез сключване на споразумения с физически или юридически лица.
Етажната собственост е юридическо лице, което е създадено в съответствие със закона, има печат със своето име и други необходими данни, както и разплащателни сметки в банкови институции.
ЕС е организация с нестопанска цел и не е предназначена да генерира печалба за нейното разпределение между членовете на сдружението.

Какъв е принципът за организиране на учредително събрание и провеждането му?
Всеки собственик на ЕС има право да изрази волята си, за се организира учредително събрание и да излезе с предложение за проект за договаряне за обединяване с другите собственици във форма тип Сдружение. Учредителното събрание се инициира с покана, която се предоставя на вниманието на всички собственици на публично място.
Учредителното събрание може да вземе решение за учредяване на Сдружението, да посочи наименованието му, да гласува споразумение за създаването му, да реши кои ще бъдат управляващите го органи – управител (управителен съвет) и контрольор (контролен съвет). В допълнение, може да се определи и срока, за който се създава Сдружението. Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на Сдружението се подготвят и собствениците или техните представители, след което се подписва.

Държавна регистрация на Сдружението
Управителят (председателят на управителния съвет) в 14-дневен срок от провеждането на УС внася в компетентната институция по местонахождение заявление за регистриране на сдружението в съответния регистър, придружено със списък на собствениците, които искат да създадат Сдружението. Съпътстващ документ е копие от протокола на учредителното събрание и от решението за договаряне, нотариално заверени с “Вярно с оригинала” от управителя или председателя на управителния съвет. Необходими са също така образци от подписите на основателите, представляващи Сдружението, които трябва да имат нотариална заверка.
За регистрацията и вписването в Регистъра не се събират такси. В случаите на вписване на данни, кметът извършва справка, дали те подлежат на вписване. Когато държавният орган установи, че предоставените данни не съответстват на закона и има неточности, в седем-дневен срок те трябва да се коригират. Ако това не стане в този срок, кметът може да постанови отказ от вписване на Сдружението в Регистъра.

Нашият екип от юристи предлага регистрация на етажна собственост до ключ! Основните разходи за регистрация на етажна собственост включват всички организационни стъпки за регистрацията пред държавните органи. В основния пакет от регистрация на етажна собственост нашите отговорности включват разяснения и изготвяне на необходимите документи.

Вашата задача е само да подпишете документите, като ние се ангажираме с всичко останало.