Учредяване на Сдружение или Дружество с нестопанска цел

Заявите регистрация на Сдружение или Дружество с нестопанска цел при най-изгодна цена. 

Ние предлагаме всички услуги от изготвяне на необходимите документи и всички съпътстващи услуги за учредяване на Сдружение. Заявете безплатна консултация за учредяване на сдружение с нестопанска или с идеална цел, в обществена или в частна полза, регистрация на клонове на сдружения, заплащане на държавните такси и други.

Вижте повече информация за учредяването на сдружение:
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и за разлика от фондацията, съгласно чл.19 от ЗЮЛНЦ, се създава от поне три или повече лица, които могат да бъдат физически или юридически лица. Членовете на сдружението могат да бъдат български или чужди граждани.

Права, отговорности и прекратяване на членство
Членовете са в правото си да са в течение за дейността на сдружението, да взимат участие в ръководството му и да се възползват от неговата движима и недвижима собственост. Те следва да събират имуществени вноски, ако това е изрично посочено в устава.

Органи на сдружението
а) Първият орган на сдружението е Общото събрание и в него участват всички членове, освен, ако устава не е посочено друго. Тук редът е регламентиран в чл.25. Правата на този орган са следните:
• подготвяне и утвърждаване на устава, както и на допълнителни актове;
• приемане и прекратяване на членство на управителния съвет;
• приемане и изключване на нови членове в организацията;
• утвърждаване на решения, свързани с юридическото лице с нестопанска цел – създаване на клонове, преобразуването му, прекъсването на функционирането, обединяването му с други юридически лица и т.н.;
• гласуване на финансови действия, свързани със сдружението – одобрява бюджета му, определя сумата на имуществените вноски и други;
• отхвърляне на решения на други органи.
б) Вторият орган е управителният съвет, който се състои от три или повече лица, които се избират измежду членовете, които се избират за период до 5 г.
Правата на този орган са регламентирани в чл.31 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел:
• представя организацията и гарантира реализирането на решенията на другия орган;
• взима имуществени решения, изготвя я и представя на Общото събрание проекти и отчети;
• посочва каква дейност ще упражнява организацията, посочва нейния адрес и др.

Заявете безплатна консултация и се възползвайте от нашите услуги за регистрация на сдружение при най-изгодните цени.