Регистриране на НПО

Заявите регистрация на НПО при най-изгодна цена! Ние предлагаме изготвяне на всички необходими документи и всички съпътстващи услуги за учредяване на НПО. Заявете учредяване на неправителствена организация с нестопанска или с идеална цел, в обществена или в частна полза, регистрация на клонове на НПО, заплащане на държавните такси и други.

Вижте повече информация за учредяването на НПО (неправителствана организация):

1. Създаване
НПО се създава посредством акт за учредяване и нейната цел не трябва да бъде със стопански характер. С този акт се преотстъпва конкретно имущество за реализиране на целите й. Имуществото става собственост на юридическото лице с нестопанска цел, което няма членски състав.
2. Органи
НПО може да включва едноличен или колективен орган с ръководна роля. Специфичното тук е, че законът позволява органите да преценяват кой да влиза в техния състав. Когато не могат да го направят, всеки който има интерес от осъществяване на нестопанската цел, посочена в учредителния акт, може да подаде искане до окръжния съд по местонахождението й да попълни състава на нейните органи. Съдът има правомощие да коригира основния акт, в случай, че е сезиран и когато промените не могат да се направят от учредителя на НПО.

При проявен интерес към нашите услуги за учредяване на НПО, не се колебайте да се свържете с нас.